REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.thermosystems.pl

 

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym http://www.sklep.thermosystems.pl (zwanym dalej Sklepem) prowadzonym przez THERMO SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Woźniaka 11B, 40-389 Katowice, NIP 954-23-55-980, REGON: 276943124, KRS 000089097 – zwanym dalej Sprzedającym.

Osoby dokonujące zakupu towarów w Sklepie zwani są dalej Kupującymi.

Kupującym w Sklepie może być wyłącznie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie przewidzianej prawem. Kupującym nie może być konsument. Kupujący w chwili składania zamówienia w Sklepie oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą i nie jest konsumentem.

Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia, Portugalia.

Składając zamówienie w Sklepie Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych dostępną pod adresem http://www.thermosystems.pl/....

 

II. Przedmiot transakcji

Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane w Sklepie w chwili składania zamówienia, jako "DOSTĘPNY". Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie informacje, były zawsze aktualne przy czym nie stanowi to gwarancji dostępności towaru. W przypadku niedostępności towaru Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.

Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.

 

III. Zamówienia i cena sprzedaży

Ceny produktów podawane są w złotych polskich i cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu).

 

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej Sklepu.

Złożenie zamówienia oznacza złożenia przez Kupującego Sprzedającemu oferty zakupu towarów w określonych w Sklepie cenach oraz w określonej ilości. Przyjęcie przez Sprzedającego oferty potwierdzone jest wysłaniem do Kupującego informacji o realizacji zamówienia. Sprzedający mimo potwierdzenia przyjęcia oferty może odstąpić w każdym momencie od umowy sprzedaży informując o tym Kupującego.

Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę).

Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.

Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące  z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia THERMO SYSTEMS Sp. z o.o. również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Kupujący będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z treścią Polityki Ochrony Danych Osobowych dostępną pod adresem http://www.thermosystems.pl/....

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie, podanie pełnych danych firmy, numeru NIP, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

 

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, aby przy następnym zamówieniu nie musiał ponownie wypełniać formularza. W tym celu należy podać hasło (znane tylko Kupującemu). Przy następnych zakupach w Sklepie wystarczy tylko się zalogować do systemu przez wprowadzenie w/w hasła. Zalogowanie pozwala także na śledzenie na stronie Sklepu etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła.

 

Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:

 

• w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru

• w przypadku płatności przelewem – numer konta

 

Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli należności wynikająca z zamówienia, nie zostanie zaksięgowana na wskazanym numerze konta Sprzedającego, w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.

 

W przypadku organizowania promocji i wyprzedaży liczba egzemplarzy towarów objęta tymi promocjami lub wyprzedażami może być ograniczona.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów pisarskich w informacjami zawartych w Sklepie. W przypadku zaistnienia takich pomyłek lub błędów, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego.

Sprzedający zastrzega, że zdjęcia towarów nie zawsze oddają rzeczywisty wygląd towarów i mają znaczenie poglądowe.


IV. Formy płatności

Wpłata na konto Sprzedającego przed wysyłką

W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta Sprzedającego oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego nazwy firmy oraz numeru zamówienia.

Płatność za pobraniem

W tym przypadku Kupującemu umożliwia się dokonanie zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności (szczegóły w punkcie „Dostawa i transport”)

Możliwość płatności za pobraniem dostępna jest tylko w przypadku przesyłek gdzie kwota pobrania nie przekracza 11000 zł.

Płatność przy odbiorze

W tym przypadku Kupującemu umożliwia się dokonanie zapłaty za zamówiony towar w momencie jego odbioru z wybranej przez Kupującego lokalizacji.


V. Dostawa i transport

Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników:

W przypadku wyboru metody płatności w postaci wpłaty na konto Sprzedającego, czas wysyłki jest naliczany od chwili zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego.

Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki naliczany jest od pierwszego następnego dnia roboczego.

Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 12:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 24 godzin.

Opłata za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany sprzęt (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu) i w całości pokrywana jest przez Kupującego. W przypadku konieczności wniesienia dopłaty do ceny sprzedaży określonej w pierwotnej wysokości w formularzu zamówienia w Sklepie, Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym przekazując mu taką informację. W przypadku nieuiszczenia brakującej opłaty za transport, Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

 

 

Firmy kurierskie - standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania. Maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 300 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia opłaty za transport).

Przesyłki zagraniczne - standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 5 dni roboczych od momentu wysłania.

Za granicę wysyłane są produkty o wadze do 31 kg i wartości powyżej 100,00 zł brutto. Przy wysyłkach zagranicznych nie ma możliwości zapłaty kurierowi przy odbiorze.

 

W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym adresem dostawy, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony Sprzedającemu. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru oraz ponownych kosztów dostawy. Sprzedający będzie miał jednak możliwość odstąpienia od umowy i potrącenia z otrzymanej ceny sprzedaży poniesionych kosztów dostawy.

 

W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu należności.

 

W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego.

W przypadku odbioru osobistego towar dostarczany jest do wybranej przez Kupującego lokalizacji w terminie do końca kolejnego dnia roboczego po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Odbiór osobisty towaru możliwy jest wyłącznie po weryfikacji tożsamości osoby odbierającej towar i danych podanych podczas składania zamówienia. W przypadku niezgodności danych osobowych lub nieprzedstawienia przez osobę odbierającą numeru zamówienia, Sprzedający uprawniony będzie do wstrzymania się z wydaniem towaru oraz do odstąpienia od umowy sprzedaży.


VI. Gwarancje, reklamacje i odstąpienie od umowy

 

W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową, w tym nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta lub zgłosić reklamację u Sprzedającego.

Sprzedający w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów, autoryzowanych serwisów lub opinii gwaranta. Koszty odesłania towaru do reklamacji ponosi Kupujący.

 

VII. Postanowienia końcowe

Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach internetowych Sklepu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Sprzedający informuje, że informacje dotyczące towaru prezentowanego w Sklepie są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności, brak kompatybilności zakupionego towaru z innymi podzespołami.

Wszelkie spory powstałe na tle obowiązywania Regulaminu oddaną będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedającego.

Do spraw nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie jedynie przepisy prawa polskiego.

Sprzedający uprawniony jest do zmiany treści Regulaminu w każdej chwili. Nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana na stronach internetowych Sklepu. Zmiana nie dotyczy zamówień złożonych i przyjętych przez Sprzedającego do realizacji.

 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt:

 

E-mail: sklep@thermosystems.pl

Telefon: +48 32 759 13 72 wew. 2